Fogalmak

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | P | S | T | V

 Interpreter (értelmező) -  Egy magas szintű programozási nyelven írt programot értelmez a gép számára. (BASIC, LOGO).
 Tárgyprogram -  Félig fordított kód (célkód), kisebb helyet foglal, a hardver utasítások gépi kódját végleges formában tartalmazza, de a címek átcímezhetők. Az object könyvtárból másolódnak hozzá programmodulok.
A osztályú hálózat -  Ezen hálózatoknál az első byte a hálózatot, az utána következő 3 byte azaz 24 bit a gépeket azonosítja. Ilyen hálózatból a világon 125 létezik. Mindegyik ilyen hálózatban 16 millió gép lehetséges.
Alacsony szintű nyelv -  Az ember által nehezebben megfogalmazható, nagyobb programozói munkát igénylő, gépközeli programozási nyelv. Az assembly nyelv utasításai 3 részre oszthatóak: - cím: az a memóriarekesz, amiben az adott utasítás található - utasításkód: mnemonikok: a nyelv alapszavainak rövid, könnyen megjegyezhető formái
B osztályú hálózat -  Az ilyen hálózatokban az első 2 byte azaz 16 bit a hálózatot azonosítja, a maradó 16 bit azaz 2 byte a gépeket azonosítja az adott hálózatban. Ilyen hálózatból 16384 található, amelyekben egyenként 65536 gép található elméletileg.
C osztályú hálózat -  Az ilyen hálózatokban az első három byte azaz 24 bit a hálózatot, az utolsó byte a gépeket azonosítja. Az ilyen hálózatok száma 2 millió, hálózatonként 256 darab géppel.
Ciklusszervezés (iteráció) -  Az algoritmusok vezérlőszerkezetei közé tartozik az iteráció, más néven ciklus: egy vagy több utasítás ismételt végrehajtása. Akkor van rá szükség, ha egy adatcsoport valamennyi elemén ugyanazt a műveletet kell elvégezni. Ciklus használatánál a műveletet ciklikusan kell megismételni az összes adattal. A ciklikus műveletek végét valamilyen feltétel határozza meg. A ciklus kezdete előtt állhatnak műveletek, amelyeket csak egyszer kell ugyan végrehajtani, de a ciklushoz kapcsolódnak: a változók értékeinek beállítása. A műveletsorozatot, amelyet ismételten végrehajtunk, ciklusmagnak nevezzük. A ciklus folytatásával vagy befejezésével kapcsolatos vizsgálatot ciklusfeltétel-vizsgálatnak hívjuk. Az az adat, amelynek értéke meghatározza a ciklus folytatását, vagy befejezését, a ciklus változója. A ciklusműveletek addig hajtódnak végre, amíg a végrehajtási feltétel teljesül (van olyan ciklus, ahol a fordítottja igaz). Fontos, hogy a feltétel ne teljesüljön mindig, mert akkor a végrehajtások száma végtelen lesz.
Compiler -  Egy program, amely valamilyen programozási nyelven megírt programot gépi kódúvá fordít. Minél magasabb szintű egy nyelv annál bonyolultabb a fordítás.
Compiler (fordító) -  A magas szintű programozási nyelven írt programot lefordítja a gép számára érthető formára. (Pascal, ADA, Clipper).
Dinamikus IP cím -  A szolgáltatótól kapott IP cím, amely meghatározott időközönként változik.
Egyágú szelekció -  Ha igaz a megadott feltétel, akkor a hozzá kapcsolódó tevékenységet végre kell hajtani, egyébként azt ki kell kerülni, és a programot az azt követő közös tevékenységgel kell folytatni. Kétágú szelekció: ha a kiértékelődés után a kifejezés értéke igaz, akkor a feltétel utáni tevékenység hajtódik végre. Ha az értéke hamis akkor a különben ágban lévő utasításokat hajtja végre. Ezután a program a feltételes utasítás utáni utasításon folytatódik. Többirányú szelekció: feladata, hogy a program egy adott pontján akárhány tevékenység közül tudjunkk egyet választani. A választás általában egy kifejezés (szelektor) értékei szerint történik, lényeges a kifejezés típusa. A kifejezés kiértékelődik, az értékét a konstanslistához hasonlítja. Ha talál megfelelő ágat, végrehajtja az utasítás(oka)t és kilép az elágazásból. Ha nincs megfelelő ág és van különben ág, a különben ágban lévő utasítást végzi el és kilép, ha nincs különben ág, akkor üres utasítást hajt végre.
előírt lépésszámú (növekményes) ciklus (FOR) -  Az ismétlések száma a ciklusba való belépés előtt már ismeretes, vagy kiszámítható. Egy utasítás ismételt végrehajtását írja elő, miközben egy változó monoton növekvő vagy csökkenő értéket vesz fel. A ciklusváltozó az ismétléseket számolja az első kifejezés által megadott értéktől kezdve a második kifejezés által megadott értékig. A ciklusváltozó sorszámozott típusú (de tömb eleme nem lehet), a két kifejezésnek pedig azonos típusúnak kell lennie és kompatibilisnek a ciklusváltozó típusával.
elöltesztelő ciklus (WHILE) -  A feltételvizsgálat a ciklusmag végrehajtása előtt történik meg. A ciklusmagot mindaddig végre kell hajtani, amíg a végrehajtási feltétel fennáll, ezt belépési feltételnek hívjuk. Ha a feltétel már nem teljesül, akkor a ciklus befejeződik és a vezérlés a ciklus utáni következő utasításra kerül.
Forrásprogram -  Maga a program egy adott programozási nyelven kódolva.
Gépi kódú program -  Gépi kódú utasítás: a gép számára végrehajtható utasítások sorozata.
Hálózat -  Olyan hardver és szoftver elemek összessége, amelyek képesek adatok kicselésére emberi felügyelet nélkül.
Hátultesztelő ciklus -  A feltételvizsgálat a ciklusmag után megy végbe. Azt kell vizsgálni, hogy a kilépés feltétele fennáll-e. Ha nem áll fenn, akkor a ciklust folytatni kell. Ellenkező esetben a ciklus befejeződött.
Hivatkozási nyelv -  Egy magas szintű nyelvnek definíciója van, ez általában szabvány. A hivatkozási nyelv a szintaktikai és szemantikai szabályokat adja meg, definiálja a nyelvet. Csak egy darab van belőle.
I/O műveletek -  Az adat be- és kiviteli műveletek azok az utasítások, amik alapján a program helyzetfüggő információkat kaphat. Az input-output az az eszközrendszer, amit a programban akkor használunk, ha a perifériákkal akarunk kommunikálni. Hardverfüggő, operációs rendszer-függő, a leginkompatibilisebb része a nyelveknek. A nyelvek egy részében nincs I/O utasítás (pl. Algol60, az implementációra bízza), más nyelvekben van. Az I/O alapja az állomány. A nyelvek gyakran kihagyják, a kommunikációt "a" perifériával képzelik el (implicit/standard állomány). Ezt az állományt a nyelv nem kezeli explicit módon, de a rendszer igen. Nem kell deklarálnom, megnyitnom, összerendelnem fizikai állománnyal, lezárnom. Ilyenkor a program a szabvány bemenetről (alaphelyzetben a billentyűzet) olvas és a szabvány rendszerkimeneti perifériára (alaphelyzetben a monitor) ír. A kimenet és a bemenet átdefiniálható.
Internet Protokoll -  Feladata a csomagok irányítása, a kommunikációban résztvevők azonosítása.
Interpreter -  Egy program, amely valamilyen programozási nyelven megírt programot utasításonként értelmez és végre is hajt.
IP cím -  4 bítból azaz 32 bitből álló pontozott decimális formában megadott szám pl.: 192.168.1.1 Az egyes számok értéke 0-255 között lehetséges.
Kétágú szelekció -  Ha a kiértékelődés után a kifejezés értéke igaz, akkor a feltétel utáni tevékenység hajtódik végre. Ha az értéke hamis akkor a különben ágban lévő utasításokat hajtja végre. Ezután a program a feltételes utasítás utáni utasításon folytatódik.
Kifejezések -  A kifejezés a programnyelvek szintaktikai egysége, az eddigi fogalmak jelennek meg benne. Már ismert értékek alapján új értéket határozunk meg. Olyan objektum, amelynek két komponense van: érték és típus. Típussal csak a típusos nyelvekben rendelkezik. A kifejezések lehetnek matematikaiak vagy logikaiak. Formálisan operandusokból, operátorokból és kerek zárójelekből áll. Operandusok: Az értéket képviselik, egy operandus önmagában is kifejezést alkot (a legegyszerűbb kifejezés). Operandus lehet: konstans, nevesített konstans, változó vagy függvényhívás. Operátorok: Minden nyelv definiálja saját operátorait, néhol a programozó is definiálhat sajátot. Típusai: Műveleti jelek: -, +, *, / stb. Relációs operátorok: >,<,>=,<=,<>,= Logikai operátorok: NOT, AND, OR, XOR stb.
Magas szintű nyelv -  A programozó számára könnyebben megfogalmazható, emberközelibb, bővebb utasításkészlettel rendelkező programnyelv. Hordozható, viszonylag gépfüggetlen programok. Sok utasítással rendelkeznek, összetettebb feladatok megvalósítására is képesek.(Pl. Pascal, C, Basic, Delphi, Clipper, LOGO)
Parancs -  A számítógép számára adott közvetlen utasítás.
Szemantika -  A program működésére vonatkozó szabályok összessége.
Szintaktika -  A szöveg összeállítására vonatkozó szabályok összessége
Többirányú szelekció -  Feladata, hogy a program egy adott pontján akárhány tevékenység közül tudjunkk egyet választani. A választás általában egy kifejezés (szelektor) értékei szerint történik, lényeges a kifejezés típusa. A kifejezés kiértékelődik, az értékét a konstanslistához hasonlítja. Ha talál megfelelő ágat, végrehajtja az utasítás(oka)t és kilép az elágazásból. Ha nincs megfelelő ág és van különben ág, a különben ágban lévő utasítást végzi el és kilép, ha nincs különben ág, akkor üres utasítást hajt végre.
Változó -  Olyan programozási eszközök, amelynek négy komponense van: - Név: Egyedi azonosító, a program szövegében a változó mindig a nevével jelenik meg, ez hordozza a komponenseket. - Attribútumok: A változó futás közbeni viselkedését, az általa felvehető értékeket határozzák meg. Az eljárás-orientált nyelvekben a legfontosabb attribútum a típus, nem típusos nyelvekben ilyen komponens nincs, de más attribútum lehetséges. Változóhoz attribútum rendelés deklaráció segítségével történhet. - Cím: A tár azon területének a címe, ahol az adott változó értéke elhelyezkedik. - Érték: Az adott tárrészen elhelyezkedő bitkombináció. A típus eldönti, hogy hány byte-on, milyen ábrázolási móddal van ábrázolva a változó, és meghatározza az értékhatárokat.
Végtelen ciklus -  A megszakítási feltétel a törzsben található, ezáltal a vezérlőszerkezet nem tartalmaz közvetlen információt a befejeződés feltételéről.